ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Του Σωματείου ( ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
(Σ.Ε.Σ.Ε.Π.Ε.Α.)


Α Ρ Θ Ρ Ο  1o  Σ Υ Σ Τ Α Σ Η
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ιδρύεται Σωματείο με την Επωνυμία –Σύλλογος εργαζομένων και συνταξιούχων Ε.Τ.Ε. που έχουν παιδιά με Ειδικές Ανάγκες ( Σ.Ε.Σ.Ε.Π.Ε.Α. ) που θα γράφεται στο εξής για συντομία ( Σύλλογος).Ο Σύλλογος εδρεύει στην Αθήνα αλλά έχει μέλη που κατοικούν σ όλη την Ελλάδα.
Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο  Σ Κ Ο Π Ο Σ – Μ Ε Σ Α

1, Σκοποί του Συλλόγου είναι  α)η φροντίδα για την βελτίωση Των συνθηκών διαβίωσης , σ όλη την διάρκεια της ζωής τους, των Ατόμων με ειδικές ανάγκες που έχουν γονείς η κηδεμόνες εργαζόμενους η συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Τα Άτομα αυτά θα γράφονται στο έξις για συντομία ( Α.με.Α. ).Στις παρακάτω κατηγορίες προστατευόμενων ατόμων μπορούν μελλοντικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου να προστεθούν και άλλες. β) η ηθική υποστήριξη αλληλεγγύη και Αλληλοβοήθεια των μελών. γ) η ίδρυση κέντρων θεραπείας , Από-κατάστασης και προστασίας των Α.με.Α. με σκοπό την εφαρμογή Εκπαιδευτικών προγραμμάτων προεπαγγελματικής κατάρτισης,Κοινωνικοποίησης , καθώς και προγραμμάτων εκμάθησης πρακτικών Δεξιοτήτων , κανόνων καθημερινής ζωής , αυτοεξυπηρέτησης , περίθαλψις , ψυχαγωγίας κ.λ.π.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

α)   Τυφλοί , κωφοί , βαρήκοοι , κωφάλαλοι. β)   Όσοι έχουν εγκεφαλική παράλυση και γενικότερα κινητικά       Προβλήματα ( τετραπληγικοί κ.λ.π. ) γ)   Όσοι έχουν διάχυτη διαταραχή της εξέλιξης ( αυτισμός).                                                         ./.                                                        -2-δ)   Όσοι έχουν νοητική στέρηση.ε)   Όσοι έχουν το σύνδρομο DOWN (Μογκολοειδής ιδιότητα )στ) Όσοι έχουν ψυχοκινητική καθυστέρηση)   Όσοι έχουν εγκεφαλοπάθεια)   Γενικότερα όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς.2. Η φροντίδα για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Α.με.Α.θα εκδηλώνεται με ενέργειες προς την διοίκηση της Ε.Τ.Ε.προς όλες τις δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς , προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και προς ιδιώτες , φυσικά η νομικά πρόσωπα. Με τις ενέργειες αυτές θα επιδιώκεται η παροχή προς τα  Α.με.Α.Ειδικής αγωγής , εκπαίδευσης , κοινωνικής προσαρμογής,επαγγελματικού προσανατολισμού , επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης , ασφαλιστικής κάλυψης , ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ,εκμάθησης πρακτικών δεξιοτήτων , αγωγής αυτοεξυπηρέτησης ,ψυχαγωγίας , σωματικής αγωγής , παραθερισμού , στέγασης και κάθε άλλης φροντίδας που θα ικανοποιήσει τις σωματικές , πνευματικές και ψυχικές ανάγκες των Α.με.Α. και θα βοηθήσει οικονομικά και ψυχικά τους γονείς η κηδεμόνες τους.3, Η επίτευξη του σκοπού του Συλλόγου όπως περιγράφεται παραπάνω θα επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και με προσπάθεια οι παροχές της προηγούμενης παραγράφου να δίνονται με τρόπο που θα ανακουφίζει οικονομικά τους γονείς η κηδεμόνες των Α.με.Α.4, Ο Σύλλογος μπορεί να μετέχει σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις (Ομοσπονδίες , συνομοσπονδίες )
.Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο  Μ Ε Λ Η
Αρωγά
Α Ρ Θ Ρ Ο  4ο  Π Ε Ρ Ι Ο Υ Σ Ι Α  -  Π Ο Ρ Ο Ι
1, Οι πόροι του Συλλόγου είναι:  α)  τα μέλη εγγραφής , οι μηνιαίες συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών ,  β) έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις , δωρεές , κληρονομιές και κληροδοσίες από μέλη η φίλους του Συλλόγου ,  γ)  εισπράξεις από                                                             ,/,                                                             -4-Λαχειοφόρε αγορές , εράνους , παραστάσεις  κ.λ.π. ,  δ)  τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου ,  ε)  επιχορηγήσεις από το Δημόσιο , Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας , οργανισμούς και από οποιαδήποτε νομικό πρόσωπο κ.λ.π.2,  Οι πόροι διατίθενται για την επίτευξη του σκοπού του Συλλόγου όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 του παρόντος .3,  Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ονομάζονται Δωρητές η Ευεργέτες πρόσωπα που προσφέρουν σημαντικά ποσά η άλλα περιουσιακά στοιχεία στον Σύλλογο . Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται και οι ανάλογες τιμητικές διακρίσεις προς τους Δωρητές η Ευεργέτες.
Α Ρ Θ Ρ Ο  5ο  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο
1, Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τρία αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται κάθε δύο (2) χρόνια από τη Γενική Συνέλευση . Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επί πλέον ένας εκπρόσωπος του Ταμείου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) και ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας η οι αναπληρωματικοί τους . Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή του συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει από τα μέλη , τον Πρόεδρο  , τον Αντιπρόεδρο , τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Συλλόγου . Συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη η αν το ζητήσουν τρία (3)  από τα μέλη του με αίτηση τους που θα γράφει τα θέματα που θα συζητηθούν . Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε (5)  τουλάχιστον από τα μέλη του και αποφασίζει κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών . Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου η μέλους που προεδρεύει. 2, Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σύλλογο σύμφωνα με τους νόμους και το παρόν Καταστατικό , διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου , εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και λογοδοτεί σ αυτήν . Τα μέλη του είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα προς το Σύλλογο και μπορούν να χάσουν την ιδιότητα τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο η με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου                                                          ,/,                                                          -5-Αν απουσιάσουν αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις . Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτείται η χάνει την ιδιότητα του αναπληρώνεται από το πρώτο κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος.3, Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο έναντι κάθε Αρχής και κάθε τρίτου φυσικού η νομικού προσώπου , διευθύνει και επιβλέπει το έργο του Συλλόγου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης . Υπογράφει μόνος η με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα του Συλλόγου και συνυπογράφει με τον Ταμία τις αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμής . Αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και ο Αντιπρόεδρος από τον Γενικό Γραμματέα. 4, Ο Γενικός Γραμματέας κρατά το Αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου , το μητρώο των μελών , τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και το πρωτόκολλο της αλληλογραφίας . Φροντίζει για την διεκπεραίωση της εισερχόμενη και εξερχόμενης αλληλογραφίας και ενημερώνει τις αρχές για την κατάσταση και τις μεταβολές του Συλλόγου , αναπληρώνεται από μέλος οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.5, Ο Ταμίας κρατά τα οικονομικά και διαχειριστικά στοιχεία του Συλλόγου , εισπράττει κάθε έσοδο και ενεργεί κάθε πληρωμή που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο , συνυπογράφοντας με τον Πρόεδρο τις αντίστοιχες αποδείξεις και εντάλματα πληρωμής . Είναι προσωπικά υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε απώλεια χρημάτων η για πληρωμή χωρίς ένταλμα . Διατηρεί με τον Πρόεδρο κοινό λογαριασμό στην Τράπεζα στον οποίο καταθέτει το περιεχόμενο του Ταμείου , εκτός από μικρό ποσόν , οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο , προοριζόμενο για τρέχουσες ανάγκες .Τον Ιανουάριο κάθε έτους συντάσσει οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό της χρήσεως που έληξε και προϋπολογισμό της χρήσεως που άρχισε και τα υποβάλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο                                                          ,/,

Α Ρ Θ Ρ Ο  6ο   Ε Ξ Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η
Ο οικονομικός έλεγχος των διαχειριστικών πράξεων του Συλλόγου γίνεται από τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με δύο αναπληρωματικά μέλη , που εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο . Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο της στην πρώτη συνεδρίαση της . Ελέγχει όλα τα οικονομικά και διαχειριστικά στοιχεία του Συλλόγου και υποβάλει κάθε χρόνο σχετική έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προς την Γενική Συνέλευση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική ετήσια συνεδρίαση της τελευταίας .Στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τίθενται τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης , η αλληλογραφία , τα βιβλία και παραστατικά του Ταμείου και κάθε άλλο έγγραφο η πληροφορία απαραίτητα για το έργο της.
Α Ρ Θ Ρ Ο  7ο  Γ Ε Ν Ι Κ Η   Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η
1, Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιαδήποτε θέμα αφορά τον Σύλλογο.Μετέχουν σ αυτήν όλα τα τακτικά και επίτιμα μέλη , οι Δωρητές και οι Ευεργέτες . Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακός εν τάξει τακτικά μέλη . Οι ψηφοφορίες γίνονται φανερά με ανάταση του χεριού εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση . Ψηφοφορίες για προσωπικά θέματα και για αρχαιρεσίες γίνονται πάντοτε μυστικά με ψηφοδέλτια.2, Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά το Φεβρουάριο κάθε έτους και έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη η αν το ζητήσει το 1/5 των ταμειακός εντάξει τακτικών μελών. Οι προσκλήσεις για τη συμμέτοχη στη γενική Συνέλευση είναι έγγραφες περιέχουν τα προς συζήτηση θέματα και στέλνονται στα μέλη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης . Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται τα μισά από τα ταμειακός εν τάξει τακτικά μέλη. Αν δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά επτά (7) ημέρες στον ίδιο τόπο , ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα                                                            ,/,                                                                -7-προς συζήτηση. Στην επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών . Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η το μέλος που τον αναπληρώνει , εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση
Α Ρ Θ Ρ Ο  8ο  Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

1, αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνονται από τη Γενική Συνέλευση τακτικά κάθε δύο (2) χρόνια και έκτακτα όταν υπάρξει ανάγκη . Στις αρχαιρεσίες ψηφίζουν τα ταμειακός εν τάξει τακτικά μέλη δηλαδή εκείνα που έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή και τις τυχόν έκτακτες εισφορές του έτους της εκλογής . Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και τρεις (3) το πολύ σταυρούς προτίμησης . Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση .2, Οι Αρχαιρεσίες γίνονται από τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται με ανάταση του χεριού στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης . Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να είναι τα ταμειακός εν τάξει τακτικά μέλη .3,  οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έγγραφα στον Γενικό Γραμματέα σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την εκλογή .                                                                 ,/,                                                                  -8-Επιτροπή φροντίζει για την άψογη διεξαγωγή της ψηφοφορίας , συντάσσει πρακτικό για τα αποτελέσματα της και τα παραδίδει στο Προεδρεύοντα της Γενικής Συνέλευσης .
Α Ρ Θ Ρ Ο  9ο  Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Δ Ι Α Τα Α Ξ Ε Ι Σ
1, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού η και για διάλυση του Συλλόγου με αυξημένη Πρωτιά και πλειοψηφία . Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται απαρτία των ¾ και στην επαναληπτική συνεδρίαση του ενός δευτέρου ½ των ταμειακός εν τάξει τακτικών μελών .2, Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία τους διατίθεται όπως θα οριστεί η Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει τη διάλυση .3,  Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλού σχήματος που στην περιφέρεια του κυκλικά έχει την επωνυμία του Συλλόγου και στο μέσον.,4,  Απαγορεύεται αυστηρά τόσο η ανάμειξη του Συλλόγου στην πολιτική όσο και κάθε πολιτική συζήτηση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεις των μελών .5,  Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων του Α.Με.Α ο Σύλλογος θα επιμελείται προκειμένου το άτομο να τελεί υπό επίτροπο , κατ ανάλογη εφαρμογή της 17 του Νόμου 1329/1983 .   Το Καταστατικό αυτό έχει 9 άρθρα και υπογράφεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη που αναγράφονται στις επόμενες σελίδες