ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


 

Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΥΠΕΠΘ) έχει στην αρμοδιότητα της τα θέματα που αφορούν τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έχει υπό την εποπτεία της όλες τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ηλικίες μαθητών 4-22 ετών.
Στο έργο της συνεπικουρείται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΥΣΕΕΠ), που χειρίζεται θέματα του προαναφερόμενου προσωπικού, καθώς και από το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου το οποίο είναι το αρμόδιο εισηγητικό όργανο για το σύνολο των θεμάτων της Ειδικής Αγωγής.
Η Διεύθυνση υλοποιεί την εκπαιδευτική πολιτική του ΥΠΕΠΘ για τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ), αφενός μέσω των Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) για θέματα ενημέρωσης, συμβουλευτικής, και σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και αφετέρου μέσω των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για θέματα οργάνωσης και στελέχωσης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ).


Τμήμα Α΄: Διοικητικού
Τηλ: 210 3314553
Το Τμήμα Α΄ (Διοικητικού) είναι υπεύθυνο για θέματα αλληλογραφίας και διεκπεραίωσης των σχετικών εγγράφων της Υπηρεσίας, καθώς επίσης για την τήρηση του αρχείου και του υλικού.
Τμήμα Β΄: Εφαρμογής Προγραμμάτων
Τηλ: 210 3235751
Το Τμήμα Β΄ (Εφαρμογής Προγραμμάτων) είναι υπεύθυνο για θέματα καταγραφής στατιστικών δεδομένων των ΣΜΕΑ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, που αφορούν μαθητές, εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ΚΔΑΥ, καθώς και την εκπόνηση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Τμήμα Γ΄: Διδακτικών Βιβλίων, Μέσων Διδασκαλίας και Εξοπλισμού
Τηλ: 210 3247761
Το Τμήμα Γ΄ (Διαγνωστικών και Εξοπλιστικών μέσων) είναι υπεύθυνο για την αναζήτηση επιστημονικών διαγνωστικών μέσων, σχολικών βιβλίων, καθώς και οποιασδήποτε μορφής εποπτικών κι εξοπλιστικών μέσων.
Επικοινωνήστε:
Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής
Ερμού 15
Αθήνα 10185
Τηλ: 210 3235932
Φαξ: 210 3235876